ฮานอย ฮาลอง นิงบิง ซาปา

ฮานอย ฮาลอง นิงบิง ซาปา
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : N60112TG

โรงแรม : | ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

ราคาทัวร์ : 254$ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

ฮานอย-ฮาลอง-นิงบิงห์-ซาปา
(6วัน5คืน)
•    วันแรก: 
9:30: มีรถปรับอากาศและไกร์รับท่านที่สนามบิน(สายการบิน BKK-HAN BY TG560 ( 07.45-09.30 ) แล้วนำท่านชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้าม สะพานเทฮุก (The Huc) หรือ สะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย ชมวัดเจดีย์เตริ่นกว็อก เป็นวัดที่มีเจดีเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม ทั่วบริเวณมีบรรยากาศที่ร่มรื่น และมีต้นไม้ดัดแคระในกระถางมากมาย มีแผ่นหินอายุตั้งแต่ปี ค.ศ.1639 นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สีชมพู ไล่ระดับเป็นชั้นๆขึ้นไปประมาณ 10 ชั้น และมีชายคายื่นออกมาคลุมเจดีย์แต่ละชั้น คล้ายๆกับเจดีย์ของญี่ปุ่น แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปสีขาวประดิษฐานอยู่ในช่องรอบเจดีย์ 
12:00: เชิญท่านรับบริการอาหารเที่ยง(มื้แรก). หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฮาลองชึ่งเป็นสถานที่มรดกโลกแห่งประเทศเวียดนาม
18:00 : นำท่านเข้าสู่ที่พัก, ชำระร้างกาย และรับบริการอาหารเย็น(มื้ที่2) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง (Night Market) เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง แล้วพักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักแรมที่ฮาลอง)
•    วันที่สอง : 
6:00 : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้ที่3)
7:00 : นำท่านออกเดีนทางสู่อ่าวฮาลอง, ล่องเรือชมความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติคของอ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งดิ่งชันเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ และแวะชมความงามของ ถ้ำกรุงพระเจ้า ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามตระการตา และชม เกาะไก่ชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง ชมหมู่บ้านชาวประมง พร้อมบริการอาหารกลางวันบนเรือแบบซีฟู๊ด (มื้อที่ 4)
13:00 : หลังอาหารออกเดินทางออกเดีนทางสู่นิงบิงห์ชึ่งเมืองหลวงเก่าของประเทศเวียดนาม หรือจะเรียกว่าฮาลองบกเมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรือ ฮาลองบก เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึกเดียนเบียนฟู . นำท่าน ล่องเรือฮาลองบก ชมวิวทิวทัศน์ชมบรรยากาศของท้องทุ่งซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ที่รู้จักกันในนาม ฮาลองบก ชมทิวทัศน์อันงดงามของทุ่งนาข้าว ลำน้ำที่ใสสะอาด บรรยากาศแบบโรแมนติก ล่องเรือลอดถ้ำตามก๊ก และนำท่านชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามเมืองนิงบิงห์
19:00: บริการอาหารเย็น(มื้ที่5) และพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
•    วันที่สาม:
6:00: บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือฮาลองบก หรือ นิงบิงห์ ชมวิวทิวทัศน์ชมบรรยากาศของท้องทุ่งซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ที่รู้จักกันในนาม ฮาลองบก ชมทิวทัศน์อันงดงามของทุ่งนาข้าว ลำน้ำที่ใสสะอาด บรรยากาศแบบโรแมนติก ล่องเรือลอดถ้ำ และนำท่านชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามเมืองนิงบิงห์
11:30:  เชินท่านรับประทานอาหารเที่ยง(มื้ที่7) หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย นำท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ที่เดียว
18:00:  นำทุกท่านไปยังโรงแรมให้ท่านได้อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า (เปิดห้องแบบ Day Use ห้องละ 4 ท่าน) จากนั้น บริการอาหารค่ำ(มื้ที่8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟฮานอย เดินทางไปลาวไก ด้วยระยะทางกว่า 330 กิโลเมตร โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ (4 ท่านต่อ 1 ห้อง) พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ
•    วันที่สี่:
6:00: เดินทางถึงฮานอย นำสัมภาระฝากที่ล็อบบี้โรงแรม บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้ที่8) หลังอาหาร(มื้ที่9) นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซาปาเมืองโรแมนติกแห่งประเทศเวียดนาม เดินทางถึงซาปา นำสัมภาระฝากที่ล็อบบี้โรงแรม บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้ที่2) หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมซาปาชื่งเป็นเมืองเอกทางการท่องเที่ยวแถบตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม ในจังหวัดลาวไค มียอดเขา ฟานสีปัน เป็นยอดเขาที่สูงถึง 3.143 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนาม ฟานสีปันอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติฮว่างเลียนเซิน จึงเป็นที่เหมาะสำหรับดูนกและพันธุ์ไม้ดอก ฟานสีปันตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองซาปาเพียง 15 กิโลเมตร สูงสุดจนได้รับฉายาหลังคาแห่งอินโดจีน ซาปาตั้งอยู่บนระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,650 เมตร เมืองซาปาเริ่มต้นจากการเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างภูเขาขึ้นในปีพ.ศ. 2465 จากนั้น จึงเริ่มมีชาวต่างชาติซึ่งอยู่ในฮานอย มาพักผ่อนช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นำท่านเที่ยวชมเมืองซาปา ชมสะพานหวาย ณ หมู่บ้านชาวเขา ตาวัน (Tavan Village)ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาและชมนาขั้นบันไดที่ถือว่าสวยที่สุดในเอเซีย และอิสระช้อปปิ้งถ่ายรูปตามอัธยาศัย ตลอดการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อย่างนาขั้นบันไดกว้างสุดลูกหูลูกตา อีกทั้งธารน้ำตกทอดยาวตัดผ่านหมู่บ้านสวยงาม
12:00: เชิญท่านรับบริการอาหารเที่ยง(มื้ที่10) หลังอาหารนำท่านชมน้ำตกสีเงินตั้งอยู่ริมถนนทางไปไลโจว อยู่ห่างจากซาปาประมาณ 8 กิโลเมตร น้ำตกซิลเวอร์หรือที่ชาวซาปาเรียกว่า Thac Bac เป็นน้ำตกที่มีความงดงามทางธรรมชาติที่สามารถไปเที่ยวชมได้ไม่ยาก เพราะน้ำตกตั้งอยู่ริมถนนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล เพราะน้ำตกมีความสูงกว่า 100 เมตร แล้วเดินทางสู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำหมู่บ้านชาวกลุ่มน้อยดูนาขั้นบันไดของชาวเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได นำท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา ระหว่างท่าน สามารถชมโรงงานผลิตไฟฟ้า และน้ำตกที่สวยงาม  จากนั้นให้ท่านได้ชมการเต้นรำของหนุ่มสาวชาวโม้งหมู่บ้าน Cat Catเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
19:00: บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
•    วันที่ห้า:
6:00: เชิญท่านรับบริการอาหารเช้า(มื้ที่12) หลังอาหารนำท่านเที่ยวภูเขาฮามลอง หรือภูเขามังกร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอกชนที่มีชื่อเสียงมากมายในตัวเมืองซาปา มีจุดชมวิวสำหรับชมเมืองซาปาได้รอบด้าน และมองเห็นเทือกเขาที่รายล้อมซาปาซึ่งเป็นเขาที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และยังสามารถมองเห็นยอดเขาฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน ภายในเส้นทางบนภูเขาฮามรองยังมีการจัดเส้นทางเดินไว้อย่างดีและมีจุดให้เที่ยวชมทั้งหมด 11 จุดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของสวนไม้ดอกและไม้ผลหลากสีสัน และชมตลาดชาวเขาซาปา 
12.00 :     รับประทานอาหารกลางวัน(มื้ที่13) ณ ภัตตาคาร แล้วเดินทางไปจังหวัดลาวไก ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านต่าพิน(Ta Phin) อยู่ห่างจากเมืองซาปา ตามเส้นทางไปจังหวัดลาวไก ระยะทาง 17 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเผ่าเย้าแดง ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดที่สวยงาม ชมและสัมผัสวิถีชีวิตของเผ่าเย้าแดง ชมน้ำตกตาพิน ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร ได้เวลาสมควรเดินทางลาวไก(ชายแดนเวียดนาม-จีน) ระหว่างผ่านหมู่บ้าน และนาขั้นบันได ที่สวยงามตลอดเส้นทาง ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเส้นทางนี้
15.30 น.    ถึงลาวไก ให้ท่านช้อปปิ้งที่ตลาดก๊อกเหลียว  ชมและเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ ผลไม้ ผัก และอื่นๆ อีกมากมาย  จากนั้นไปชมชายแดนเวียดนาม-จีน(ด่านเห่อโข่ว-ลาวไก) ชมและถ่ายภาพที่หลัก กม.102  หากท่านมีวีซ่าจีน สามารถเข้าไปช้อปปิ้งสินค้า และเที่ยวชมได้ (ด่านลาวไก-เห่อโข่ว) มีขบวนรถไฟวิ่งจากฮานอยถึงนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนาน  และหากเดินทางโดยรถยนต์ก็สามารถเดินทางไปได้ ระยะทางประมาณ 600 กว่ากิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง
18:00:  นำทุกท่านไปยังโรงแรมให้ท่านได้อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า (เปิดห้องแบบ Day Use ห้องละ 4 ท่าน) จากนั้น บริการอาหารค่ำ(มื้ที่14) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟลาวไก เดินทางกลับกรุงฮานอย ด้วยระยะทางกว่า 330 กิโลเมตร โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ (4 ท่านต่อ 1 ห้อง) พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ
•    วันที่หก: 
6:00: เดินทางถึงฮานอย นำสัมภาระฝากที่ล็อบบี้โรงแรม บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้ที่15) หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชมกรุงฮานอย ชมสุสานโฮจิมินห์ จู่ติกโอจิมินห์ (Lang Chu Tich Ho chi Minh) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และช่วงในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน จะปิดบริการครับ) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้สำหรับบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น นำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชมบ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับจัตุรัสบาดิงห์ เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย มีการถ่ายภาพขาวดำ ในสมัยสงคราม ซึ่งจะได้เห็นความเป็นอยู่ของเหล่าทหารกู้ชาติอีกด้วยและเรื่องราวการสู้รบในสมัยครามเวียดนาม
12:00: เชิญท่านรับประทานอาหารเที่ยง(มื้ที่16) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมวิหารวรรณกรรม หรือ วิหารวรรณคดี หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า วันเหมียว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลีไทโต อุทิศให้แก่ท่านศาสดาขงจื้อ วิหารนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม ในบริเวณวิหารแบ่งออกเป็นลาน มีกำแพงล้อมรอบ 5 แห่งด้วยกัน เมื่อรอดซุ้มประตูหลังประตูทางเข้าใหญ่เข้าไปข้างในเป็นทางเดินปูหิน สองข้างทางเดินเป็นบ่อน้ำ ผ่านลาน 2 แห่งแล้วจะเห็นประตูกำแพงใหญ่ชื่อว่า ได๋แถงห์โมน อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงฮานอย. นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้าม สะพานเทฮุก (The Huc) หรือ สะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย หลังจากนั้นให้นำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ย่านถนน 36 สาย แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับมากมาย. หลังจากนั้นนำท่านออกเดีนทางสู่สนามบินกลับกรุงเทพดดยสายการบิน HAN-BKK BY TG565 (20.25-22.15 )

 

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ