ฮานอย ซาปา นิงบิง

ฮานอย ซาปา นิงบิง
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : N4097QR

โรงแรม : | ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 175$ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

ฮานอย-ซาปา-นิงบิง
(4วัน3คืน)
•    วันแรก:
15:10 : มีรถปรับอากาศและไกร์รับท่านที่สนามบิน(สายการบิน BKK-HAN (QR834 / 1315-1510) 
แล้วนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ที่เดียว
19:00: เชิญท่านรับบริการอาหารเย็น(มื้แรก) แล้วนำท่านไปสถานีรถไฟ หลังการชำระร่างกายนำท่านขึ้นรถไฟเพื่อออกเดินทางสุ่เมืองลาวไก พักคืนในตู้รถไฟ
•    วันที่สอง:
6:00: มีรถปรับอากาศและไกร์รับท่านที่สถานีรถไฟลาวไก นำท่านออกเดินทางสู่เมืองซาปาเมืองโรแมนติกแห่งประเทศเวียดนาม เดินทางถึงซาปา นำสัมภาระฝากที่ล็อบบี้โรงแรม บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้ที่2) หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมซาปาชื่งเป็นเมืองเอกทางการท่องเที่ยวแถบตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม ในจังหวัดลาวไค มียอดเขา ฟานสีปัน เป็นยอดเขาที่สูงถึง 3.143 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนาม ฟานสีปันอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติฮว่างเลียนเซิน จึงเป็นที่เหมาะสำหรับดูนกและพันธุ์ไม้ดอก ฟานสีปันตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองซาปาเพียง 15 กิโลเมตร สูงสุดจนได้รับฉายาหลังคาแห่งอินโดจีน ซาปาตั้งอยู่บนระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,650 เมตร เมืองซาปาเริ่มต้นจากการเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างภูเขาขึ้นในปีพ.ศ. 2465 จากนั้น จึงเริ่มมีชาวต่างชาติซึ่งอยู่ในฮานอย มาพักผ่อนช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นำท่านเที่ยวชมเมืองซาปา ชมสะพานหวาย ณ หมู่บ้านชาวเขา ตาวัน (Tavan Village)ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาและชมนาขั้นบันไดที่ถือว่าสวยที่สุดในเอเซีย และอิสระช้อปปิ้งถ่ายรูปตามอัธยาศัย ตลอดการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อย่างนาขั้นบันไดกว้างสุดลูกหูลูกตา อีกทั้งธารน้ำตกทอดยาวตัดผ่านหมู่บ้านสวยงาม
12:00: เชิญท่านรับบริการอาหารเที่ยง(มื้ที่3) หลังอาหารนำท่านชมน้ำตกสีเงินตั้งอยู่ริมถนนทางไปไลโจว อยู่ห่างจากซาปาประมาณ 8 กิโลเมตร น้ำตกซิลเวอร์หรือที่ชาวซาปาเรียกว่า Thac Bac เป็นน้ำตกที่มีความงดงามทางธรรมชาติที่สามารถไปเที่ยวชมได้ไม่ยาก เพราะน้ำตกตั้งอยู่ริมถนนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล เพราะน้ำตกมีความสูงกว่า 100 เมตร แล้วเดินทางสู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำหมู่บ้านชาวกลุ่มน้อยดูนาขั้นบันไดของชาวเขาชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได นำท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา ระหว่างท่าน สามารถชมโรงงานผลิตไฟฟ้า และน้ำตกที่สวยงาม  จากนั้นให้ท่านได้ชมการเต้นรำของหนุ่มสาวชาวโม้งหมู่บ้าน Cat Catเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
19:00: บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
•    วันที่สาม:
6:00: บริการอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้ที่5) หลังอาหารนำท่านสู่ตลาดชาวเขาซาปา ชมวิถีชืวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น จะมีชาวเขาเผ่าชนเผ่าต่างๆที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน  และยังต่างๆนำสินค้ามาขายท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอหมอก  ให้ท่านได้ซื้อสินค้าของฝากของทีระลึก. แล้วเดินทางสู่ยอดเขาเขาฮามลอง (Ham Rong)ชมทิวทัศน์ของเมืองซาปาฮามเรืองเป็นชื่อ สวนพฤกษา นานาพรรณ (เรียกให้ไพเราะกันหน่อย) เรียกรวมๆว่า สวนสาธารณะ (Park) ก็แล้วกัน สวนนี้มีชื่อว่า Ham Rong หรือภูเขามังกร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอกชนที่มีชื่อเสียงมากมายในตัวเมืองซาปา มีจุดชมวิวสำหรับชมเมืองซาปาได้รอบด้าน และมองเห็นเทือกเขาที่รายล้อมซาปาซึ่งเป็นเขาที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และยังสามารถมองเห็นยอดเขาฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน ภายในเส้นทางบนภูเขาฮามรองยังมีการจัดเส้นทางเดินไว้อย่างดีและมีจุดให้เที่ยวชมทั้งหมด 11 จุดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของสวนไม้ดอกและไม้ผลหลากสีสัน หลังการเที่ยวชมเดินทางกลับสู่ลาวไก
12:00: รับประทานอาหารเที่ยงที่ลาวไก(มื้ที่6) หลังอาหารนำท่านช๊อปปิ้งที่ ตลาด Coc Leu ที่นี่เป็น ศูนย์รวม สินค้าจากจีน เข้ามามากมาย มีสารพัดสิ่งที่คุณต้องการ แล้วมาถ่ายรูปกันที่ ด่านเวียดนาม - จีน ที่ ด่าน ห่าเข๋า 
18:00:  นำทุกท่านไปยังโรงแรมให้ท่านได้อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า (เปิดห้องแบบ Day Use ห้องละ 4 ท่าน) จากนั้น บริการอาหารค่ำ(มื้ที่7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟลาวไก เดินทางกลับกรุงฮานอย ด้วยระยะทางกว่า 330 กิโลเมตร โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ (4 ท่านต่อ 1 ห้อง) พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ
•    วันที่สี่:
6:00: เดินทางถึงฮานอย นำสัมภาระฝากที่ล็อบบี้โรงแรม บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้ที่8) หลังอาหาร นำนำท่านออกเดีนทางสู่นิงบิงห์ชึ่งเมืองหลวงเก่าของประเทศเวียดนาม หรือจะเรียกว่าฮาลองบกเมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรือ ฮาลองบก เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึกเดียนเบียนฟู . นำท่าน ล่องเรือฮาลองบก ชมวิวทิวทัศน์ชมบรรยากาศของท้องทุ่งซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ที่รู้จักกันในนาม ฮาลองบก ชมทิวทัศน์อันงดงามของทุ่งนาข้าว ลำน้ำที่ใสสะอาด บรรยากาศแบบโรแมนติก ล่องเรือลอดถ้ำตามก๊ก และนำท่านชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามเมืองนิงบิงห์
11:00: เชิญท่านรับประทานอาหารกลางที่นิงบิงห์(มื้แรก). หลังอาหารนำท่านออกเดีนทางสู่ฮานอย และเที่ยวชมกรุงฮานอย ชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม Ho Hoan Kiem) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดเนินหยก (วัดหง็อกเซิน Ngoc Son) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่าอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ ข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้าม สะพานเทฮุก (The Huc) หรือ สะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย หลังจากนั้นให้นำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ย่านถนน 36 สาย แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับมากมาย. หลังจากนั้นนำท่านออกเดีนทางสู่สนามบินกลับกรุงเทพดดยสายการบินHAN-BKK (QR835 / 16:35-18:25)

 

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ