โฮจิมินห์ ฟานเทียด มุยเน่ ดาลัด กุ๋จี

โฮจิมินห์ ฟานเทียด มุยเน่ ดาลัด กุ๋จี
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : S4047FD

โรงแรม : | ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ราคาทัวร์ : 156$ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

นครโอจีมินห์ – ฟานเทียด – มุยเน่ – ดาลัด
( 4วัน3คืน )
•    วันแรก :
9:00 : รับที่สนามบิน  (สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบิน SGN-BKK (FD650 / 7:45-9:15 )) จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สงคราม สถาน ชม ทำเนียบเอกภาพ (HOI TRUONG THONG NHAT) เดิมอาคารที่ได้ตั้งอยู่ในทำเลแห่งนี้มีชื่อว่าพระราชวังวังโนโรโดม ซึ่งได้ก่อสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ 2411 และในช่วงที่สหรัฐฯ หนุนจอมเผด็จการโงดิ่นห์เหยี่มยึดครองภาคใต้เวียดนาม พระราชวังก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อปี พ.ศ 2497 จนมาถึงปลายปี พ.ศ 2505 ทำเนียบเอกภาพก็ถูกก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยใช้ชื่อว่า พระราชวัง (Doc Lap) ในช่วงสงครามนั้น สหัฐอเมริกาและพรรคพวกได้ใช้เป็นศูนย์บัญชาการมาจนถึงวันที่ 30 เดือนเมษายน ปี พ.ศ 2518 ซึ่งเป็นวันที่ชาวเวียดนามได้รับชัยชนะในการต่อสู้กอบกู้ประเทศชาติมาได้ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นทำเนียบเอกภาพ ขณะนี้ในทำเนียบฯ ยังคงเก็บรักษาห้องต่างๆ ที่มีในอาคาร 5 ชั้นนี้จำนวน 100 ห้องไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มีทั้งห้องพัก ห้องประชุม ห้องรับแขก ห้องวางแผนยุทธศาสตร์ที่ยังคงไว้สภาพเดิมได้อย่างดี 
12:00: บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟานเทียด ชมวิถีชีวิตของชาวเวียดนามภาคใต้ระหว่างการเดินทางชมวิวทิวทัดสองข้างทางและบรรยาการที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา
18:00:     บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย.
•    วันที่สอง :
6:30 :  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม ทะเลทรายสีแดงมุ่ยเน่ ( Red and White sand dunces ) ภูเขาทรายสีแดงกว้างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชมวิวทิวทัศน์ และเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย จากนั้นชมซุ่ยเทียน หรือ แคนยอนเมืองมุยเน่ ด้วยการเดินเท้าแช่น้ำที่ลำธารแปลกตาของ Fairy Streamจากลำธารเล็กๆ ไหลผ่านภูมิประเทศหลากสี มองมุมสูงก็แปลกตาดี ต้องเดินทาง 1 กิโลเมตรซึ่งต้องเดินลุยน้ำระดับประมาณข้อเท้า  แนะนำให้ใส่รองเท้าแตะ หรือ รองเท้ารัดส้น และสวมกางเกงขาสั้นหรือแบบที่พับขากางเกงได้ง่าย จากนั้นไปถ่ายรูปหมู่บ้านชาวประมง (อ่าวจอดเรือมุยเน่) เรือนับร้อยๆ ลำมาหลบพายุและคลื่น ชมวิวทิวทัศน์อ่าวจอดเรือ วิถีชีวิตชาวประมงและชมเรือกระด้งวงกลม เอกลักษณ์เฉพาะของเรือพื้นบ้านของมุยเน่ เชิญถ่ายรูปเรือกระด้ง เรือประมงตามอัธยาศัย11:30 :.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 4)  หลังอาหารนำท่านออกเดีนทางสู่เมืองดาลัด ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง 
19:00 : ถึงเมืองดาลัด ปารีสตะวันออก เป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหุบเขาแห่งความรักชมบ้านสไตล์แปลกๆ โดยฝีมือของลูกชายประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียตนามซึ่งจบสถาปัตยกรรมจากฝรั่งเศสแล้วได้แรงบันดาลใจที่จะสร้างบ้านทรงแปลกๆ เป็นโพรงต้นไม้ หน้าคนอยู่บนเนินเขาดาลัดได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียตนาม มีอุณหภูมิเย็นสบายตลอดทั้งปี ราว 15-25 องศาเซลเซียส  จากนั้นรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 5)  หลังอาหารนำเข้าที่พัก พักผ่อนอิสระ
•    วันที่สาม :
6:00: บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัดส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้จากยุโรป จากนั้นนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์ในมุมสูงของเมืองดาลัด ด้วยเนินเขาเขียวขจีที่สลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆ และป่าสนอันหอมกรุ่นเป็นเมืองที่มีบรรยากาศเย็นและบ้านเรือนโรแมนติก ซึ่งโอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์ชมความงดงามของทะเลสาบเตวียนลัม  หรือ  เตวียนลาม (Tuyen Lam Lake)    ลงจากกระเช้าแล้วเที่ยวชมวัดตั๊กลัม
เที่ยวชมพระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ (Dinh Bao Dai) ของจักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม
11:30 : บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชม โบสถ์รูปไก่ เป็นโบสถ์สไตล์ฝรั่งเศษสที่ใหญ่และสวยงาม ชม Crazy House ชมบ้านตุ๊กตาที่มีรูปทรงแปลกตา นำท่านไปชม น้ำตกดาทันลา น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด โดยท่านจะได้สนุกกับการนั่งรถรางลงไปดูน้ำตก น่าตื่นเต้นประทับใจ
15:30 : นำท่านสู่สนามบินเดีนทางกลับไซงอน DLI-SGN VN7383 (16:30 – 17:20) หลังจากนั้นรับบริการอาหารและพักคืนที่ไซงอน
•    วันที่สี่ :
6:00: บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านไปเที่ยวชมอุโมงค์กู่จี่เปรียบเสมือนที่มั่นหลักและที่มั่นสุดท้ายของทหารเวียกง ซึ่งเป็นกองกำลังของเวียตนามใต้ที่ไม่พอใจและต่อต้านรัฐบาล โดยได้รับการจัดตั้งก่อสร้างขึ้นโดยคอมมิวนิสต์เวียตนามเหนือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการสู้รบในสมรภูมิเวียตนามใต้ การขยายกำลังของเวียดกงเป็นไปอย่างรวดเร็วจากการจัดตั้งปี พ.ศ. 2507 กองกำลังเวียดกงได้ขยายเป็นกว่า 30,000 คน
11:30 : บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า ของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย 
13:30 : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ เพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบิน SGN-BKK (FD655 / 1550-1720)

 

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ