วินห์ ฮานอย ฮาลอง

วินห์ ฮานอย ฮาลอง
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : N5018R-FD

โรงแรม : | ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 169$ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

นครพนม-วินห์-ฮาลอง-ฮานอย-กรุงเทพ
(5 วัน 4 คืน)
    วันแรก: นครพนม-วินห์
7:00 รถโค้ชปรับอากาศและไกร์รับท่านที่นครพนมพาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นมุ่งหน้าสู่ชายแดนลาว-เวียดนาม ที่หลักซาว-เกาแจว. หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเชีนท่านรัับประทานอาหารที่ร้านอาหารเวียดนาม(มื้แรก)
13:30: นำท่านออกเดีนทางสู่วินห์ นำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นรับประทานอาอาหานเย็น(มื้ที่2)
    วันที่สอง: วินห์-ฮาลอง
6:00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้ที่3)
7:00 เดีนทางสู่ฮาลอง มีฮาลองเบย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวนอุทยานแห่งชาติแคทบาอันประกอบ ด้วยพฤกษานานาพันธุ์ทะเลสาบ น้ำจืดและชายหาดที่สวยงามจนองค์การยูเนสโก้ ประกาศให้เป็นมรดกโลกอันดับที่ 5   
11:30 รับบริการอาหารเที่ยงที่นิงบิงห์(มื้ที่4)แล้วออกเดีนทางสู่ฮาลองต่อ
17:00  ถึงฮาลอง นำท่านเข้าสู่ที่พักและรับบริการอาหารเย็น(มื้ที่5)  หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดไนท์บาร์ซาร์ ฮาลอง เดินทางเข้าสู่ที่พัก  เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องเที่ยวยาม ราตรีตามอัธยาศัย
    วันที่สาม: ฮาลอง-ฮานอย
6:00 บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้ที่6) . นำท่านสู่ หลังอาหารนำท่านลงเรือ ฮาลองเบย์ (ชึ้งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของ เวียดนามเหนือ) ลัดเลาะไปตามเกาะแก่งต่างๆกว่า 3,000 เกาะซึ่งสวยงามจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นกุ้ยหลินแห่ง เวียดนาม.ภายในบริเวณอ่าว เต็มไปด้วย เรือสำเภาและสำปั้นที่ล่องอย่างช้า ๆทำให้เกิดทัศนียภาพอันสวยงามถือได้ว่าเป็นอ่าวที่สวยที่สุดของเวียดนามและได้รับการขนานนามว่าเป็น “สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”ชมความสวยงามของเกาะที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์แปลกๆนานาชนิดบนน้ำทะเลสีฟ้า) นำท่านล่องเรือเที่ยวชมด้วยโปรแกรม 4ชั่วโมง นำท่านสู่: ถ้ำกรุงพระเจ้าหรือพระราชวังสวรรค์ ซึ่งภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตามีการจัดแสง สี อย่างสวยงามให้ท่านชมอย่างเพลิดเพลิน, โขนไก่ชนชึ้งเป็นเกาะรูปไก่ 
 
11:30 บริการอาหารกลางวันบนเรือ ให้ท่านได้อิ่มอร่อยท่ามกลางบรรยากาศของเกาะแก่งและขุนเขา(มื้ที่7)
12:00 นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ถึงฮานอย นำท่านเข้าสู่ที่พักและรับบริการอาหารเย็น(มื้ที่8) เชิญท่านพักผ่อน
    วันที่สี่: เที่ยวชมกรุงฮานอย
6:00 บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้ที่9)
7:00 ออกเดีนทางไปชมเที่ยวกรุงฮานอย : ชม สุสานโฮจิมินห์ สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973 -1975 อาคารสร้าง ด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต และสิ่งมีค่าที่ประชาชนที่ศรัทธาส่งมาจากทั่วประเทศ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์  นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว ในห้องปรับอากาศ ด้านหลังสุสานเป็นสวนสาธารณะอันสงบและร่มรื่น มีสระน้ำ จากนั้นชม ตึกทำเนียบประธานาธิบดี  เป็นตึกสไตล์โคโลเนียล ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง  ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นำชม บ้านโฮจิมินห์ บ้านพักหลังสุดท้ายของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่แสดง ถึงความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและความสมถะของท่าน ชม เจดีย์เสาเดียว เป็นเจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ สร้างขึ้นเพื่อ แสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิมที่ทรงประธานโอรสให้แก่ พระเจ้าหลีไพไต ตามพระสุบินของพระองค์ ชม วิหารวรรณกรรม หรือ วิหารวรรณคดี หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า วันเหมียว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลีไทโต อุทิศให้แก่ท่านศาสดาขงจื้อ วิหารนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม
12:00 บริการอาหารกลางวัน(มื้ที่10)
13:30 นำท่านชมเที่ยววัดเจดีย์เตริ่นกว็อก เป็นวัดที่มีเจดีเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม ทั่วบริเวณมีบรรยากาศที่ร่มรื่น และมีต้นไม้ดัดแคระในกระถางมากมาย มีแผ่นหินอายุตั้งแต่ปี ค.ศ.1639 นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สีชมพู ไล่ระดับเป็นชั้นๆขึ้นไปประมาณ 10 ชั้น และมีชายคายื่นออกมาคลุมเจดีย์แต่ละชั้น คล้ายๆกับเจดีย์ของญี่ปุ่น แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปสีขาวประดิษฐานอยู่ในช่องรอบเจดีย์ . ชมทะเลสาบคืนดาบ หรือ ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม  ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ใจเมืองของเมืองเก่าฮานอย  ซึ่งที่นี่นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางของ การท่องเที่ยวที่ฮานอยเลยก็ว่าได้  และยังมีตำนานที่เล่าขานกันสืบต่อมาจนเป็นชื่อของทะเลสาบอีกด้วย.  นำท่านเดินทางข้ามสะพานแสงอาทิตย์  เป็นสะพานไม้ทรงโค้ง  สีแดงสดใส ที่ทอดข้ามจากฝั่งไปยังเกาะหยก.  นำท่านชม วัด หง๊อก เซิน หรือวัดเนินหยก วัดโบราณ ภายในประกอบ ด้วยศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มา เป็นเวลา ช้านาน  จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนย่านการค้า 36 สาย(36 Old Streets)  แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ผ้าไหม ฝ้าย  รองเท้า  กระเป๋า  ของที่ระลึก
18:00 พาท่านชมการแสดง 1 เดียวในโลก การแสดงหุ่นกระบอกใต้น้ำ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงและมีแห่งเดียวในโลกท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติและวิถีชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูก โดยใช้หุ่นกระบอกน้ำ  
19:00   บริการอาหารค่ำที่โรงแรม(มื้ที่11)  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก
    วันที่ห้า: ฮานอย-กรุงเทพฯ
6:00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม คืนห้องก่อน 12:00. ไกร์จะนัดหมายและพร้อมรับส่งท่านสู่สนามบิน และเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ