วินห์ ซาปา ฮานอย

วินห์ ซาปา ฮานอย
Dalaco Travel

ทัวร์โคด์ : N5028R-FD

โรงแรม : | ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

ราคาทัวร์ : 197$ | ยานพาหนะ :

ออกเดินทางที่ : ตามสั่ง

จอง

ติดต่อ +84473009119  เพื่อสอบกามข้อมูลโดยตรง

นครพนม-วินห์-ซาปา-ฮานอย-กรุงเทพ
(5 วัน 4 คืน)
    วันแรก: นครพนม-วินห์
7:00 รถโค้ชปรับอากาศและไกร์รับท่านที่นครพนมพาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นมุ่งหน้าสู่ชายแดนลาว-เวียดนาม ที่หลักซาว-เกาแจว. หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเชีนท่านรัับประทานอาหารที่ร้านอาหารเวียดนาม(มื้แรก)
13:30: นำท่านออกเดีนทางสู่วินห์ นำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นรับประทานอาอาหานเย็น(มื้ที่2)
    วันที่สอง : วินห์-ฮานอย
6:00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้ที่3)
7:00 ออกเดีนทางสู่ฮานอย
11:00 เดินทางสู่เมือง นิงส์บินส์ แวะชม Tam Coc แม่น้ำสายทะลุผ่าน ต้องอาศัย การนั่งเรือแจวเพื่อชมธรรมชาติอันงดงามทำไมเขาจึงเรียกว่า ฮาลองบก หรือ ฮาลอง กลางทุ่งนาการล่องเรือ เข้าชม ถ้ำ ทั้ง 3 นี้ ต้องใช้เวลา 2.30 ชั่วโมงคนพายเรือ จะพาเราไป ท่ามกลาง ทุ่งนา กว้างใหญ่ ซึ่งเป็นนาข้าวจริง ๆ ที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขา อันสูงใหญ บรรยากาศ ยากจะบรรยายจริง ๆ  
12:15 รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้ที่4 ) แล้วเดินทางสู่ฮานอย
17:00 ถึงฮานอย พาท่านชมการแสดง 1 เดียวในโลก การแสดงหุ่นกระบอกใต้น้ำ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงและมีแห่งเดียวในโลกท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติและวิถีชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูก โดยใช้หุ่นกระบอกน้ำ    หลังจากนั้น รับบริการอาหารเย็น(มื้ที่5) และนำท่านสู่ที่พัก
    วันที่สาม :ฮานอย-ซาปา
6:00 บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้ที่6) จากนั้นรถโค้ชปรับอากาศนำท่านสู่ซาปาด้วยสายทางหลวงฮานอย-ลาวไก(สายทางหลวงยาวที่สุดในเวียดนาม) พักผ่อนและรับประทารอาหารเที่ยงที่ลาวไก(เมืองที่มีชายแดนติดกับจีน)(มื้ที่7)
13:00 ออกเดีนทางสู่ซาปาต่อ.เมืองซาปาตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,650 เมตร ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศของฝรั่งเศษในสมัยที่ฝรั่งเศษมาปกครองเวียดนาม อากาศเย็นตลอดทั้งปีและบางปีก็มีหิมะตก มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากมายใช้ชีวิตแบบการเกษตร การทำนาบนภูเขา การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ถึง ซาปา นำท่านเข้าที่พัก เที่ยวชมบรรยากากาศยามเย็นของเมืองซาปา.  ระหว่าง เส้นทางผ่านทิวทัศน์และเขาที่อุดมสมบูรณ์มีความสวยงาม ของทุ่งนาบันได ที่ลดหลั่นไปตามไหล่เขา มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักเดินทางไปสัมผัสเสมอ ซึ่งวันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไป  พักผ่อน, ชมวิวและถ่ายภาพตามอัธยาศัย. เที่ยวชมน้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน . ชมหมู่บ้านก๊าดก๊าด เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน มีเครื่องแต่งกายที่นิยมโทนสีน้ำเงินเข้มหรือดำ ที่นี่มีวิวทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดที่สวยงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ 
 
17:00 นำท่านเข้าสู่ที่พักและรับบริการอาหารเย็น(มื้ที่8) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดไนท์บาร์ซาร์ ซาปา   เดินทางเข้าสู่ที่พัก  เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องเที่ยวยาม ตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่: ซาปา-ฮานอย
6:00  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้ที่9)
7:00 เรี่มออกเดีนทางเที่ยวชมสะพานหวาย, ชมหมู่บ้านต่าฟาน (Ta Van Village) เป็นหมู่บ้านของชาวเขาหลายเผ่ามาอยู่รวมกัน ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านและชมทัศนียภาพนาขั้นบันไดที่ซึ่งมีเทือกเขาฟานสีปันเป็นฉากหลัง มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ  . หลังจากนั้นนำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิว ภูเขาฮามลอง หรือ ภูเขามังกร ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาที่้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆคือฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซิน นี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร ชม สวนไม้ดอก กล้วยไม้และสวนหินต่างๆ มากมาย
 
11:00  กลับโรงแรมและรับประทารอาหารเที่ยงที่โรงแรม(มื้ที่10) หลังอาหารนำท่านกลับสู่กรุงฮานอย ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่หลักเขตชายแดนเวียดนาม-จีนที่ลาวไก
19:30  ถึงกรุงฮานอย ) เชิญท่านรับบริการอาหารเย็น(มื้ที่11)  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อน
วันที่ห้า: ฮานอย-กรุงเทพฯ
6:00 บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้ที่12) หลังอาหารนำท่าน ออกเดีนทางไปชมเที่ยวกรุงฮานอย : ชม สุสานโฮจิมินห์ สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1973 -1975 อาคารสร้าง ด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต และสิ่งมีค่าที่ประชาชนที่ศรัทธาส่งมาจากทั่วประเทศ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์  นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว ในห้องปรับอากาศ ด้านหลังสุสานเป็นสวนสาธารณะอันสงบและร่มรื่น มีสระน้ำ จากนั้นชม ตึกทำเนียบประธานาธิบดี  เป็นตึกสไตล์โคโลเนียล ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง  ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นำชม บ้านโฮจิมินห์ บ้านพักหลังสุดท้ายของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่แสดง ถึงความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายและความสมถะของท่าน ชม เจดีย์เสาเดียว เป็นเจดีย์ไม้อันงดงามตั้งอยู่บนเสาหินต้นเดียวกลางสระน้ำ สร้างขึ้นเพื่อ แสดงความกตัญญูแก่เจ้าแม่กวนอิมที่ทรงประธานโอรสให้แก่ พระเจ้าหลีไพไต ตามพระสุบินของพระองค์ ชม วิหารวรรณกรรม หรือ วิหารวรรณคดี หรือที่ชาวเวียดนามเรียกว่า วันเหมียว สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลีไทโต อุทิศให้แก่ท่านศาสดาขงจื้อ วิหารนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม
11:30 กลับสู่โรงแรมและรับบริการอาหารกลางวัน(มื้ที่13)ที่ร้านอาหาร
13:30  นำท่านชมเที่ยววัดเจดีย์เตริ่นกว็อก เป็นวัดที่มีเจดีเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม ทั่วบริเวณมีบรรยากาศที่ร่มรื่น และมีต้นไม้ดัดแคระในกระถางมากมาย มีแผ่นหินอายุตั้งแต่ปี ค.ศ.1639 นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สีชมพู ไล่ระดับเป็นชั้นๆขึ้นไปประมาณ 10 ชั้น และมีชายคายื่นออกมาคลุมเจดีย์แต่ละชั้น คล้ายๆกับเจดีย์ของญี่ปุ่น แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปสีขาวประดิษฐานอยู่ในช่องรอบเจดีย์  ชมทะเลสาบคืนดาบ หรือ ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม  ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ใจเมืองของเมืองเก่าฮานอย  ซึ่งที่นี่นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางของ การท่องเที่ยวที่ฮานอยเลยก็ว่าได้  และยังมีตำนานที่เล่าขานกันสืบต่อมาจนเป็นชื่อของทะเลสาบอีกด้วย.  นำท่านเดินทางข้ามสะพานแสงอาทิตย์  เป็นสะพานไม้ทรงโค้ง  สีแดงสดใส ที่ทอดข้ามจากฝั่งไปยังเกาะหยก.  นำท่านชม วัด หง๊อก เซิน หรือวัดเนินหยก วัดโบราณ ภายในประกอบ ด้วยศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มา เป็นเวลา ช้านาน  จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนย่านการค้า 36 สาย(36 Old Streets)  แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ผ้าไหม ฝ้าย  รองเท้า  กระเป๋า  ของที่ระลึก.   หลังจาหนั้น ไกร์จะนัดหมายและรสพร้อมรับส่งท่านสู่สนามบิน และเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

Chia sẻ thông tin này tới bạn bè

ทัวร์อื่นๆ